Status konkursu: zakończony

Termin zakończenia: 29.03.2016 r., godz. 11.00

Opis: udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu stomatologii – świadczenia ogólnostomatologiczne w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. w Przychodni Zdrowia Snycerska przy ul. Snycerskiej 1/3 w Łodzi.

Miejskie Centrum Medyczne „Bałuty” w Łodzi  ul. Smugowa 6 na podstawie art. 26 ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

zaprasza

Oferentów do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie z Miejskim Centrum Medycznym „Bałuty” w Łodzi umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu stomatologii – świadczenia ogólnostomatologiczne, obowiązującej od 1 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych - Przychodnia Zdrowia „Snycerska” przy ul. Snycerskiej 1/3 w Łodzi.

Do konkursu mogą przystąpić tylko i wyłącznie podmioty wykonujące działalność  leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej, spełniające wymagania określone w przepisach szczególnych oraz w niniejszych Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert oraz uczestniczące w postępowaniu przetargowym na najem przedmiotowego gabinetu stomatologicznego.

Oferty należy złożyć w Dziale Organizacyjno–Prawnym Centrum przy ul. Smugowa 6, III piętro, pokój nr 314, do dnia 29 marca 2016 roku do godziny 11.00.

Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w zamkniętej kopercie.
Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Centrum najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

Postępowanie konkursowe odbędzie się zgodnie z ww. ustawą.

Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa, która dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego w Łodzi przy ul. Smugowej 6, w dniu 29 marca 2016 r. o godz. 11.30.

Ogłoszenie o rozstrzygnięcie konkursu nastąpi – 30 marca 2016 r. w siedzibie Centrum.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się w Dziale Organizacyjno–Prawnym w godzinach 10.00– 13.30

Miejskie Centrum Medyczne „Bałuty” w Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

Oferenci, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Centrum lub komisję konkursową zasad prowadzenia konkursu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze  na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. 2008r. Dz. U. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) wnoszona do Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został uwtorzony. wtorek, 22 marzec 2016 13:37 Roman Wężykowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 marzec 2016 13:38 Roman Wężykowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 marzec 2016 13:56 Roman Wężykowski
Artykuł został zmieniony. środa, 23 marzec 2016 08:24 Roman Wężykowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 marzec 2016 11:03 Roman Wężykowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 grudzień 2021 10:12 Roman Wężykowski