Dostępność

Koordynatorem d/s dostępności w Miejskim Centrum Medycznym "Bałuty" w Łodzi jest mgr Alicja Szczepańska, starszy specjalista w Dziale Organizacyjno-Prawnym.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego w Łodzi za 2021 rok został zamieszczony w załącznikach (na dole strony).

Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi.Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne

brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony.


Wyłączenia

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-04-30
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących BIP odpowiada: Dział Organizacyjno-Prawny Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi.
E-mail:
Telefon: 42 657-32-18


Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi
Adres: 91-036 Łódź, ul. Bydgoska 17/21
E-mail:
Telefon: 42 657-79-70

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Placówka

Rejestracja dostosowana do obsługi osób niepełnosprawnych (obniżona lada)

Winda Podjazd
Bydgoska tak tak tak
Libelta tak tak tak
Łanowa tak tak tak
Marynarska nie tak tak
Motylowa tak nie dotyczy tak
Murarska tak tak tak
Nastrojowa nie tak tak
Sierakowskiego tak nie dotyczy nie dotyczy
Snycerska nie nie dotyczy nie
Staromiejska nie nie tak
Traktorowa nie nie tak
Wielkopolska nie nie nie dotyczy


Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Placówka

Dostępność informacyjna

Dostępność komunikacyjna
Bydgoska tak na miejscu na życzenie
Libelta tak na miejscu na życzenie
Łanowa tak na miejscu na życzenie
Marynarska tak na miejscu na życzenie
Motylowa tak na miejscu na życzenie
Murarska tak na miejscu na życzenie
Nastrojowa tak na miejscu na życzenie
Sierakowskiego tak na miejscu na życzenie
Snycerska tak na miejscu na życzenie
Staromiejska tak na miejscu na życzenie
Traktorowa tak na miejscu na życzenie
Wielkopolska tak na miejscu na życzenieInformacje dodatkowe


Ułatwienia

Serwis BIP zawiera:

 • menu aktywowane klawiszem TAB bezpośrednio po otwarciu strony, pozwalające dotrzeć do menu, treści i stopki,
 • mapę strony, ułatwiającą dostęp do informacji znajdujących się na kolejnych podstronach,
 • wersję kontrastową,
 • powiększanie/zmniejszanie czcionki tekstu,
 • przełączanie na szeroki układ strony.


Urządzenia mobilne

Serwis BIP jest dostosowany do wyświetlania w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych.


Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Serwis BIP Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi nie posiada obsługi języka migowego.